Akademik Birimler

İNGİLİZCE

İngilizce eğitiminde İletişimsel Yöntem - Communicative Approach uygulanan Seymen Koleji’nde, dersler öğrenci merkezli olup, ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama, yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkânı bulurlar. Bu yaklaşımla dil öğretimi için temel olarak kabul edilmiş dört beceriye ağırlık verilmekte ve derslerde bu becerilerin kazandırılması için alıştırmalar yapılmaktadır. Öğretim süreci boyunca sözlü ve yazılı iletişim faaliyetlerine ağırlık verilir. Derslerde otantik materyallerden yararlanılır.


Öğrencilerin Howard Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı’nda belirttiği gibi görsel, işitsel, kinestetik gibi farklı öğrenme özelliklerine sahip olduklarını göz önünde bulundurarak, farklı öğretim teknik ve etkinlikleri kullanmaya özen göstermekteyiz. İkili çalışmalar ve grup çalışmaları, sunum, gösteri, beyin fırtınası gibi proje ağırlıklı çalışmalara yoğunluk vermekteyiz. Öğrencilerin, İngilizce"yi en iyi şekilde öğrenmelerinin yanında öğrendikleri dili kullanmaları için de imkânlar sunmaktayız.


Total Physical Response (TPR) metodunu, öğrencilerin ana dili öğrendikleri şekilde yabancı dili öğrenmelerine katkıda sağlamak için kullanmaktayız. Öğrenciler aldıkları komutları, önce duyarak, sonra görerek pekiştirmekte ve zihinlerine bu şekilde yerleştirmektedirler.

Yabancı Dil eğitimimiz anasınıfında İngilizce öğretimi ile başlamaktadır. Hedefimiz 1+ 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerimizin İngilizce’yi A2 seviyesinde etkin ve akıcı bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır.

Eğitim süreçlerini daha aktif kılmak amacıyla dersler flashcardlar, posterler, eğitici oyunlar, drama teknikleri ve şarkılar ile desteklenmektedir. Günümüz teknolojisi ile donatılmış sınıflarımızda öğrencilerimiz ‘audio-visual’ tekniklerden yararlanmakta ve öğrendikleri kuramsal bilgileri pratiğe aktarma şansını yakalamaktadır.

İngilizce Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan English Town’da, ders içerisinde okutulan hikâye kitapları rol oynama ve dramatizasyon teknikleri ile hayata geçirilmektedir. Story Telling (Hikaye Anlatımı) yaklaşımı ile öğrenciler hem kendi sınıf arkadaşları ile hem de diğer sınıflardaki arkadaşlarıyla öğrendiklerini paylaşma fırsatı bulmaktadır. Böylelikle öğrenciler 4 temel beceriyi doğal ortamda kullanabilme şansına sahip olur. Öğrenciler İngiliz kültürüne ait öğelerle donatılmış English Town’da, öğretmenlerin hazırladıkları program dâhilinde kelime, diyalog ve tekerlemeler öğrenirler.

Hafta boyunca  öğrencilerin öğrendiği konular ve kelime bilgileri classroom sistemi üzerinden veli ile paylaşılmaktadır. Böylelikle veliler de çocuklarının yabancı dil eğitiminde söz sahibi olmaktadır. Veli toplantılarının dışında öğretmenlerimizin boş saatleri göz önüne alınarak oluşturulan randevu saatlerinde bireysel görüşmeler yapılmakta, haftalık bilgilendirmeler ise okulumuzun online haberleşme sistemi kullanılarak yapılmaktadır.

 

Etkinliklerimiz

New Year, Valentine’s Day, Mother’s Day gibi evrensel günlerin yanı sıra ulusal bayramlar ve önemli günlere yönelik çalışmalar öğretmenlerin müfredatıyla bütünleştirilip çocuklar tarafından üretilen projeler panolarımızda sergilenmektedir.

 

Anasınıflarından itibaren İngilizce derslerinde hazırlanan şarkı ve skeçlerin velilerle paylaşıldığı sınıf günleri etkinliklerimizin yanı sıra, öğrencilerimizin yıl içerisinde hazırladığı projeleri velileri ile paylaştığı Portfolio Day etkinliklerimiz de her yıl akademik takvimimizde yerini almaktadır.

 

İlkokul kadememizde öğrencilerimizin kelime ve heceleme bilgilerini geliştirmek amacı ile Spelling Bee ve Quiz Show etkinliklerine yer vermekteyiz.

Dünyada var olan olaylara tepkimizi göstermek için oluşturduğumuz Protest Gruplarımız, kendi hazırladıkları İngilizce pankartlar ile tüm okulu bilgilendirmekte ve duyarlılıklarını arttırmaktadır.

 

Ara dönemde okulumuza nakil gelen öğrencilerimize, yabancı dili geliştirme programı uygulanmaktadır ve bu çalışmalar takip eden akademik yılda öğrencilerimiz müfredatı kolaylıkla takip edebileceği seviyeye gelene dek sürdürülmektedir.

BAZI İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİMİZ;

Aylık Veli Bültenleri

Digital Portfolio

Spelling Bee

Post Box        

Fairy Tale Fashion Show

Alphabet Museum Gallery

Happy 100th Day  of School

Environment Day

Happy Theatre

Halloween Party

Happy New Year Party

Monday Walktionary

TOEFL ( 2. Sınıftan itibaren)

Clubs

FRANSIZCA

 Okulumuzda Fransızca eğitimi ana sınıflarından başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder. Fransızca  öğrenme hedefimiz, tüm ilkokulu tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında Fransızcayı   iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda(DELF) sertifika almış Fransızca "ya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır. Fransızca  eğitimi konusunda modern teknolojinin sunduğu bütün olanaklar kullanılmaktadır. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını ve dersi takip etmesini temel alan etkinliklerle yapılandırılmış bir program izlemektedir. Programımız çerçevesinde hedeflerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileridir. Pratik anlamda hepsi etkileşim halinde olan ve birbiri ile ilişkide olan bu öğeler, sistemimiz içerisinde ayrı ayrı ele alınmaktadır. İlkokul sınıflarımızda Fransızca  eğitimi öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırarak, kendilerini bu dilde ifade edebilmelerini amaçlamaktadır.Ayrıca Fransızca  dersinde çeşitli etkinlikler, projeler ve küçük dramalar yapılarak derslerimizin daha eğlenceli olması   sağlanmaktadır ve yıl içinde Fransızca konuşan ülkelere geziler düzenlenerek hem Fransızca konuşma cesareti  edinme hem de o ülkelerin kültürel ve turistik özelliklerini yerinde edinme olanağı  sağlamaktayız.

HAYAT BİLGİSİ

Okula başlamadan önce çocukların dünyası, aileleriyle ve ailelerin çocuklara sağlayabildiği olanaklarla sınırlıdır. Okul, çocuklara yeni fırsatlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar. Çocuklar da okulla birlikte yeni insanlar tanımaya ve yeni deneyimler edinmeye başlarlar. Hayat Bilgisi Dersinin amacı, çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlayarak, temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını sağlamaktır. Okulumuzda Hayat Bilgisi Dersi etkinlikleri ile,


Öğrenmekten keyif alan,

Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,

Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,

Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,


Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,


Mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

TÜRKÇE

Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme, iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini ifade etme, bilgi edinme ve öğrenmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dil ve zihinsel becerilerin gelişimi, öğrencilerin olayları sorgulama, çok yönlü düşünme, değerlendirme, karar verme, sosyalleşme ve çağdaşlaşma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek gerekmektedir. Türkçe Dersi ile öğrencilerimizin,


·         Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek,


·         Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak,

·         Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,

·         Metinler arası okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek,

·         Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek,

·         Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek,

·         Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek,

·         Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek,

·         Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak,

·         Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak,

·         Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,

·         Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak,

·         Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmaları sağlanmaktadır.

Türkçe Dersleri ile sadece dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin geliştirilmesi değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi çalışmaları da yapılmaktadır. Bunlara ek olarak iletişim kurma, öğrenme, bilinçli kararlar verme, çağdaş toplumun gereklerini yerine getirme, öğrenmeyi sürdürme gibi becerilere de ağırlık verilmekte, öğrencilerimizin hayat boyu kullanacakları bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

MATEMATİK


Matematiği öğrenmek, temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yasamda önemli bir araç olduğunu kabul etmeyi de içermektedir. Okulumuzda öğrencilerimizin matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetiştirilmesine büyük önem vermekteyiz. Matematik Dersleri etkinlikleri ile öğrencilerimizin,


·         Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta kullanabilen,


·         Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilen,

·         Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanan,

·         Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilen,

·         Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilen,

·         Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilen,

·         Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilen, bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersi ile Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Sosyal Bilgiler Derslerindeki etkinliklerle öğrencilerimizin,


Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmalarına,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan,  sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişmelerine,

Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayarak; lâik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmalarına,

·         Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklayabilmelerine,

·         Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanabilmelerine,

    Katılımın önemine inanır, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler ileri sürebilmelerine,

    İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermelerine yönelik çalışmalarımıza devam edilmektedir.

FEN VE TEKNOLOJİ


Fen ve Teknoloji Dersi ile fen ve doğa olayları üzerinde gözlem, inceleme ve deneyler yapılarak, pozitif ve objektif düşünce sistemi ve teknolojik modern bir dünya görüşü kazanmış, tutarlı ve akılcı düşünce sistemine sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Fen  ve doğa olaylarını doğru yorumlayarak, mantıklı düşünme yeteneğini, bilimsel genelleme şartlarını objektif davranış haline getirmek amaçlarımız arasında yer almaktadır. Okulumuzda Fen ve Teknoloji dersi ile öğrencilerimizin,


·         Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,

·         Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu geliştirmelerini teşvik etmek,

·         Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,

·         Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,

·         Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,

·         Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,

·         Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini hedeflemekteyiz.

LABORATUAR

Anasınıfından itibaren haftada bir saat olarak verilen laboratuar dersiyle yapılan deneyler, bilimsel çalışmalar, projeler ve bilim şenlikleri ile;


·         Öğrencilerde bilimsel merakın uyandırılması, ilgi ve sevgi ile bilimsel tutum ve becerilerin geliştirilmesini sağlanması,


·         Öğrencilerin deneyleri izlerken, deneyi ifade edebilmelerini sağlayarak, gözledikleri olayı anlatabilme becerisi kazandırılması,

·         Öğrencilere, bilimin sınıf dışında nasıl uygulandığının öğretilmesi,

·         Öğrencilerin, bilim adamlarının yaşadığımız dünyayı nasıl araştırdıklarını incelemeleri,

·         Öğrencilerin neden-sonuç ilişkisi kurarak deney yapmayı, deneyi gözlemleyip yorumlamayı öğrenmeleri,

·         Öğrencilere kendi bilimsel araştırmalarını ve buluşlarını sergileme, başkalarıyla paylaşma fırsatının sağlanması,

·         Öğrencilerin yaşadıkları dünyayı daha iyi tanımalarının sağlanması,

·         Öğrencilere çevre bilinci kazandırarak yaşadığımız dünyayı gelecek kuşaklara temiz bırakabilmelerinin sağlanması,

·         İyi gözlem yapan sorgulayan sonuçları irdeleyen, olaylar arasında ilişki kurabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

BİLGİSAYAR

Bilgisayar dersinde, öğrencilerin; çevredeki bilgi ve teknolojilerin farkına varma, onları güvenli bir şekilde kullanma, çizim yapma-el-göz koordinasyonlarını geliştirme gibi temel becerileri edinmeleri ve günlük hayatlarında verimli ve doğru bir şekilde kullanmaları hedeflemektedir. Bilgisayar dersi işlenirken, öğrencilerimize genel olarak bilgisayarı sevdirmeyi, bilgisayarda çalışırken gerekli olan güvenlik önlemlerini kavramayı, bilgisayar ve ilgili fiziksel birimlerinin (klavye, fare, ekran, kulaklık) kullanımına yönelik becerileri geliştirmeleri çalışmaları yapılmakta, öğrencilerimizin,


·         Bilgisayarın temel çalışma prensibini anlama,


·         İşletim sisteminin özelliklerini bilme ve kullanma,

·         Kelime işlemci programının amacına uygun olarak kullanma (tablo oluşturma, düzenleme, madde imi numaralandırma, kenarlık-gölgelendirme, alt-üst bilgi, dipnot, diagram ekleme),

·         Sunu programında amacına uygun sunular oluşturma ve sunma (animasyon, video ekleme, geçiş efektleri vb. özellikler),

·         İnternet ve e-posta iş birliğine dayalı projelerde amacına uygun olarak kullanma,

·         Ağ yapılarını ve internet adreslerinin oluşumunu anlama,

·         İnternette arama motoru ve anahtar kelimeleri kullanarak arama yapma,

·         Masaüstü yayıncılık programını amacına uygun olarak kullanma,

·         Elektronik çizelge programını amacına uygun olarak kullanma,

·         Hazır veri tabanı kullanma ve amacına yönelik sorgulama yapmaları sağlanmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ VE SPOR


Beden Eğitim Dersi, çocuklarımızın vücudunun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme, yaratıcı doğal fiziksel yeteneklerini geliştirmede, takım çalışması, zorluklarla başedebilme, saygı duyma, iyi iletişim kurmada aktif yaşam biçimi kazanması, aşırı kilo alımının önlenmesinde hedefleri olan ve kişisel, sosyal gelişimine katkı sağlayan bir derstir.

Dersimizin Temel Spor Branşları,


·         Jimnastik

·         Basketbol

·         Futbol

·         Voleybol

·         Hentbol,

 olup bu branşlarda ve diğer branşlarda öğrencilerimize temel teknik ve kurallar öğretilir.  Okul takım çalışmaları Basketbol, Futbol, Voleybol, Atletizm ve Masa Tenisi branşlarında oluşturulup, öğrencilerimiz okul takımlarına kazandırılır

 

Bilişim Teknolojileri:

MIT Medya Laboratuarında geliştirilen Scratch Logo programlama dilinin en gelişmiş örneklerinden birisidir.Scratch bir grafik programlama dilidir. Okuma-yazma bilen yada yeni öğrenmeye başlayan her çocuk Scratch’i kolaylıkla öğrenebilir.

Scratch ile çocuklar teknolojiyi çok daha akıcı bir şekilde kullanmayı ve teknoloji ile yaratmayı öğreneceklerdir. Çocukların kullandığı multi-medya araçlarının çoğu daha önceden başkaları tarafından yapılır ve bir paket olarak çocukların önüne gelir. Çocuklar multi-medya ürünlerini sadece tüketirler. 

Scratch çocukların kendi multi-medya tasarımlarını yapmalarını, karşılaştıkları gerçek hayat problemleri karşısında teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler ortaya koymalarını ve kendilerini değişik şekillerde ifaderek 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını sağlar.      

Scratch ile bilgisayar programı yazmak için kodların bloklar halinde üst üste ve yan yana bir araya getirilmesi gerekir. Çek-Bırak özelliği sayesinde Scratch ile programlama öğrenmek çok kolaydır.

Scracth ile resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebilir, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabilir ya da interaktif hikayeler anlatabiliriz.

Scratch:

Alçak tabanlıdır: Başlaması kolaydır.

Geniş duvarlıdır: Çok çeşitli projeler yapılabilir.

Yüksek tavanlıdır: Basit bilgilerle karmaşık projeler yapılabilir.

Scratch’in gelişmiş ve kullanması kolay bir arayüzü vardır. Scratch arayüzü 3 ana bölmeden oluşur. 

1.       Blok Paletinde karakterleri programlamak için kullanılan bloklar vardır.

2.       Kodlama alanı bilgisayar programını yazdığımız yerdir. Buraya blokları çekip bırakarak programımızı yazarız.

3.       Proje ekranı bizim sahnemizdir. Tasarladığımız herşey Scratch’in sahnesinde hayat bulur.

 

Düşünme Becerileri:

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde yaşamlarının her alanında farkındalıklarını ortaya koyabilmelerine destek verebilmek amacı ile Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın önemsediği “Düşünme Becerileri” dersimiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında başlayarak anasınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıflarımızda devam eden ders etkinliklerimiz arasında yerini almıştır.

Bir alanda edinilen bilgi ve beceriyi farklı bir alanda uygulama yeteneğini öğrencilerimize kazandırarak disiplinler arası transferi gerçekleştirmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilere yaşadıkları dünyayı sorgulayan ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek bir zihinsel alışkanlık kazandırmak, onları çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde donatmamızın yolu onlara düşünme eğitimi vermekten geçmektedir.

Öğrencilerimiz hızla değişen bu dünyada yalnız kendi kültür çevreleri ile değil, medya ve sanal evrenle, küreselleşen dünya ile çevrelenmiş bulunmaktadır. Çizgi filmlerin, elektronik oyuncakların, bilgisayar oyunlarının, televizyonun kısaca görsel dünyanın çekiciliği tarafından kuşatılmışlardır. Bu kuşatmaya sınır koymak, yasaklamak sorunları çözmediği gibi mevcut ilgiyi de arttırabilir. Bu kuşatmalara maruz kalınmaması için aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için yaratıcı çözüm yolu geliştirmek için nasıl düşünüleceğini kısacası düşünmeyi bilmek gerekir.

Düşünme becerileri, farklı durumlarda farklı görevleri yönetmek için başka alanlara aktarılan becerilerdir. Aktarılan beceriler, çeşitli alanlarda ve günlük yaşamda gerekli olan becerilerdir. Bunlar düşünme, araştırma, öğrenmeyi sürdürme, karar verme, sorun çözme, iletişim, işbirliği yapma gibi becerilerdir.

Öğrenciye verilecek görevler, ödevler önceden öğrenilenlerin tekrarı şeklinde olmamalı, öğrenilen becerinin farklı durumlarda uygulanmasını içermelidir. Bu çalışmalara okul öncesinden üniversiteye kadar her düzeyde önem verilmelidir.

Ayrıca düşünme eğitimi yaşam boyu bir süreç olarak ele alınmalı ve yaşam boyu eğitimin önemli bir parçası olarak yürütülmelidir. Bilgi işleme sürecinde alınan yeni bilgiler düşünme, sorgulama, çıkarım yapma, değerlendirme gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek yeniden anlamlandırmaktadır. Bu süreçte bütün dil ve zihinsel beceriler devreye girmekte, yeni bilgiler bireyin ön bilgileri ışığında incelenmektedir.

Düşünme becerileri dersimiz;

1.      Mantıksal Düşünme

2.      Analitik Düşünme

3.      Görsel düşünme ve Dikkat Becerileri

4.      İlişkisel Düşünme ve Algı Becerileri

alanlarına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.